Sklep windsurfing kitesurfing kite wakeboarding rowery
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SURF-CONNECTION.PL

Wejd na nasz stron internetow i pobierz sizzling hot jak oszukac Popiesz si i zacznij wygrywa.

1. Definicje

Uyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczaj:

Popiesz si i zacznij wygrywa z book of ra slot polsla w naszym kasynie. Ograniczona dostawa!

COOKIES dane elektroniczne gromadzone przez przegldark internetow w pamici urzdzenia, ktrym posuguje si Uytkownik

Wejd na stron i pobierz book of ra deluxe za darmo w naszym kasynie. Ograniczona poda

DNI ROBOCZE oznaczaj wszystkie dni tygodnia, z wyczeniem sobt oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustaw z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)

KLIENT oznacza Kupujcego bd Usugobiorc

KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

KONSUMENT oznacza osob fizyczn dokonujc czynnoci prawnej niezwizanej bezporednio z jej dziaalnoci gospodarcz lub zawodow

KONTO oznacza zabezpieczony hasem, przypisany do konkretnego Usugobiorcy panel administracyjny w Sklepie internetowym, za pomoc ktrego Usugobiorca uzyskuje dostp do dotyczcych go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie Sklepu internetowego, umoliwiajcy Usugobiorcy skadanie zamwie bez koniecznoci ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarzdzanie adresami

KUPUJCY oznacza osob fizyczn, osob prawn i jednostk organizacyjn nie posiadajc osobowoci prawnej, ktrej ustawa przyznaje zdolno prawn, nabywajc towary od Sprzedawcy

LOGOWANIE uwierzytelnianie i autoryzacja Usugobiorcy w celu uzyskania dostpu do konta w Sklepie

PRAWO POCZTOWE - ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 1529)

PRAWO POLSKIE oznacza przepisy prawa powszechnie obowizujce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PRAWO PRZEWOZOWE ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)

PRODUKT/TOWAR oznacza rzecz ruchom bdc przedmiotem umowy sprzeday zawieranej pomidzy Kupujcym a Sprzedawc

PRZEDSIBIORCA oznacza osob fizyczn, osob prawn i jednostk organizacyjn nie posiadajc osobowoci prawnej, ktrej ustawa przyznaje zdolno prawn, prowadzc we wasnym imieniu dziaalno gospodarcz lub zawodow, dokonujc czynnoci prawnej bezporednio zwizanej z jej dziaalnoci gospodarcz bd zawodow

REGULAMIN niniejszy dokument bdcy wzorcem umownym, na podstawie ktrego zawierane s przez Sprzedawc z Kupujcymi oraz Usugobiorcami umowy sprzeday towarw oraz umowy o wiadczenie usug drog elektroniczn, w szczeglnoci okrelajcy warunki sprzeday towarw i wiadczenia usug przez Sprzedawc oraz wypeniajcy wobec Uytkownikw obowizki informacyjne naoone ustawowo na Usugodawc

REJESTRACJA proces zakadania konta w Sklepie

REKLAMACJA DOTYCZCA TOWARU oznacza, zwizane z uznaniem przez Konsumenta, e towar jest wadliwy, odstpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawc albo danie Konsumenta obnienia ceny albo naprawy bd wymiany towaru na nowy

REKLAMACJA USUGI oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysugujce mu na podstawie powszechnie obowizujcych przepisw prawa w zwizku z nieprawidowym wykonaniem usugi przez Usugodawc

SKLEP - oznacza przedsibiorstwo posugujce si stron internetow www.surf-connection.pl w celu umoliwienia Uytkownikom zawierania ze Sprzedawc/Usugodawc umw na odlego

SPRZEDAWCA/USUGODAWCA oznacza waciciela Sklepu internetowego www.surf-connection.pl Andrzeja Kahlau, prowadzcego dziaalno gospodarcz pod nazw SURF CONNECTION ANDRZEJ KAHLAU z siedzib przy ul. Starowiejskiej 17 we Wadysawowie (kod pocztowy: 84-120 Wadysawowo), posugujcego si numerem NIP 9580461520, numerem REGON 191204438, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej, prowadzonej przez ministra waciwego ds. gospodarki, adres poczty elektronicznej: surf@surf-connection.pl

TRADYCYJNA FORMA PISEMNA oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierajcego wasnorczny podpis

USUGA oznacza dziaanie podejmowane na podstawie umowy o wiadczenie usug przez Usugodawc w celu zaspokojenia okrelonej potrzeby Usugobiorcy

USUGOBIORCA oznacza osob fizyczn, osob prawn oraz jednostk organizacyjn nie posiadajc osobowoci prawnej, ktrej ustawa przyznaje zdolno prawn, korzystajc z usugi elektronicznej wiadczonej przez Usugodawc

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA oznacza ustaw z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

UYTKOWNIK oznacza osob fizyczn, osob prawn i jednostk organizacyjn nie posiadajc osobowoci prawnej, ktrej ustawa przyznaje zdolno prawn, korzystajc ze strony internetowej www.surf-connection.pl

2. Postanowienia oglne

 1. Przedmiotem dziaalnoci Sklepu www.surf-connection.pl jest handel detaliczny produktami, w tym piankami neoprenowymi, z wykorzystaniem rodkw komunikowania si na odlego. Okrelony w zdaniu poprzednim przedmiot dziaalnoci Sklepu realizowany jest wycznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Wymagania techniczne niezbdne do wsppracy z systemem teleinformatycznym, ktrym posuguje si Sprzedawca/Usugodawca s nastpujce:
 1. minimalna rozdzielczo ekranu monitora 1024x768 pikseli,
 2. poczenie z sieci internet,
 3. prawidowo zainstalowana przegldarka internetowa obsugujca standard HTML5 oraz technologi kaskadowych arkuszy stylw CSS3,
 4. wczona obsuga JavaScript oraz cookies,
 5. czynna skrzynka poczty elektronicznej.
 1. Klientami Sklepu mog by zarwno Konsumenci, jak i Przedsibiorcy.
 2. Sprzedawca informuje, e warunkiem zoenia zamwienia w Sklepie www.surf-connection.pl jest zapoznanie si z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przypadku, jeli Uytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowie niniejszego Regulaminu, Sprzedawca/Usugodawca uprzejmie prosi o nieskadanie zamwie oraz niezakadanie konta w Sklepie. Niniejsze postanowienie winno by interpretowane z uwzgldnieniem treci 10 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 3. Prezentacja na stronie internetowej Sklepu towarw stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego).
 4. Wszystkie ceny towarw zamieszczone na stronie internetowej www.surf-connection.pl podawane s w zotych polskich i zawieraj podatek VAT.
 5. Zakazane jest dostarczanie do Sklepu internetowego przez Uytkownikw treci bezprawnych.

3.Procedura skadania i realizacji zamwie towarw, zawieranie umw sprzeday

 1. Zamwienia od Uytkownikw s przyjmowane przez stron internetow www.surf-connection.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dob.
 2. W celu zoenia w Sklepie zamwienia, Uytkownik powinien dopeni nastpujcych czynnoci:
 • wybra w menu na stronie gwnej odpowiedni kategori produktw, aby przej w ten sposb do podstrony ze zdjciami i cenami poszczeglnych produktw;
 • klikn na zdjcie bd nazw wybranego produktu, aby przej w ten sposb do podstrony zawierajcej opis danego produktu oraz informacje o dostpnoci poszczeglnych rozmiarw;
 • klikn na, znajdujce si przy informacji o dostpnoci produktu w okrelonym rozmiarze, pole z napisem do koszyka, aby umieci w ten sposb produkt w wirtualnym koszyku;
 • wybra odpowiedni sposb wysyki oraz patnoci oraz zatwierdzi go poprzez kliknicie na pole z napisem Zamawiam;
 • zarejestrowa si bd zalogowa albo poda waciwe dane osobowe i zatwierdzi je klikajc na pole z napisem Podsumowanie Zamwienia;
 • przekaza tre zamwienia Sprzedawcy poprzez kliknicie na pole z napisem Akceptuj Zamwienie.
 1. Umowa sprzeday zostaje zawarta w momencie wysania przez system teleinformatyczny Sklepu wiadomoci e-mail do Uytkownika, ktry zoy zamwienie, zawierajcej potwierdzenie warunkw zakupu oraz informacj o przyjciu zamwienia do realizacji.
 2. Dane osobowe o ktrych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, ktrych podanie przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbdne w celu zoenia zamwienia, s nastpujce:
 1. e-mail,
 2. imi,
 3. nazwisko,
 4. nazwa firmy i NIP (w przypadku Uytkownikw skadajcych zamwienie w ramach swojej dziaalnoci gospodarczej),
 5. ulica,
 6. nr domu/mieszkania,
 7. miejscowo,
 8. kod pocztowy,
 9. telefon.
 1. Cena podana przy kadym towarze jest wica w chwili zoenia przez Uytkownika zamwienia.
 2. Kupujcy moe wybra nastpujce formy patnoci za zakupione towary:
 1. gotwk przy odbiorze towaru od kuriera bd listonosza,
 2. przedpata przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 3. gotwk przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.
 1. Na czas dostarczenia zamwionych towarw skadaj si: czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go dostawcy oraz czas dostawy.
 2. Maksymalny czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie towaru dostawcy wynosi 2 dni robocze. Czas dostawy wynosi natomiast nie wicej ni 3 dni robocze.
 3. Kupujcy bdcy Przedsibiorcami, skadajcymi zamwienia w Sklepie w celu zwizanym z ich dziaalnoci gospodarcz, zobowizani s do zgoszenia Sprzedawcy bdw w otrzymanej od Sprzedawcy fakturze VAT w cigu 7 dni od daty otrzymania faktury VAT.

4. Umowa o wiadczenie drog elektroniczn usugi polegajcej na utrzymywaniu konta w Sklepie

 1. Uytkownik moe zawiera z Usugodawc umowy o wiadczenie usugi drog elektroniczn we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dob.
 2. wiadczenie przez Usugodawc drog elektroniczn usugi polegajcej na utrzymywaniu konta w Sklepie jest bezpatne.
 3. W celu utworzenia konta w Sklepie (zarejestrowania si), klikn naley w trakcie skadania zamwienia na pole z napisem Aby utworzy NOWE KONTO kliknij tutaj. Nastpnie poda naley waciwe dane osobowe oraz utworzy haso (dane osobowe jakie naley poda s identyczne z danymi osobowymi wymienionymi w 3 ust. 4). Po dokonaniu tych czynnoci, naley zatwierdzi wpisane dane poprzez kliknicie na pole z napisem Utwrz konto.
 4. Umowa o wiadczenie usugi elektronicznej polegajcej na utrzymywaniu konta w Sklepie www.surf-connection.pl zawierana jest w momencie kliknicia przez Uytkownika na pole z napisem Utwrz konto o ktrym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Umowa ta zawierana jest na czas nieokrelony.
 5. Usugobiorca moe w kadym czasie odstpi od umowy o wiadczenie usugi elektronicznej polegajcej na utrzymywaniu konta w Sklepie, usuwajc swoje konto ze Sklepu. Usunicie przez Usugobiorc konta ze Sklepu internetowego oznacza rozwizanie tej umowy.

5.Dostawa towaru

 1. Zamwione towary dostarczane s wycznie za porednictwem podmiotw profesjonalnych (zawodowo zajmujcych si usugami pocztowymi bd transportem drogowym towarw): w zalenoci od wyboru Kupujcego operatora pocztowego Poczta Polska SA bd firmy kurierskiej UPS Polska Sp. z o.o..
 2. Sprzedawca informuje, e w przypadku uszkodzenia przesyki w transporcie, Kupujcy ma prawo (zgodnie z ustaw Prawo przewozowe oraz ustaw Prawo pocztowe) do zwrcenia si do dostarczyciela o sporzdzenie protokou szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporzdzi protokou szkody z wasnej inicjatywy. Jeeli Kupujcy otrzyma od dostarczyciela protok szkody, Sprzedawca zaleca przesanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na wskazany w 1 adres siedziby Sprzedawcy, gdy moe si to przyczyni do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawc zgoszonej przez Kupujcego reklamacji.
 3. Koszty sposobw dostawy dostpnych do wyboru w Sklepie s nastpujce:
 1. dostawa za porednictwem firmy kurierskiej przy wyborze patnoci przy odbiorze towaru 35,00 z,
 2. dostawa za porednictwem firmy kurierskiej przy wyborze patnoci w formie przedpaty przelewem 25,00 z,
 3. dostawa za porednictwem Poczty Polskiej SA przy wyborze patnoci przy odbiorze towaru 25,00 z,
 4. dostawa za porednictwem Poczty Polskiej SA przy wyborze patnoci w formie przedpaty przelewem 15,00 z,

6.Prawo odstpienia od umowy i zwrotu towaru kupionego na odlego

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujcy bdcy Konsumentem moe odstpi, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odlego ze Sprzedawc w cigu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstpienia od umowy umow uwaa si za niezawart.
 2. Owiadczenie o odstpieniu Konsument moe zoy Sprzedawcy albo drog elektroniczn (wysyajc wiadomo e-mail z owiadczeniem na adres surf@surf-connection.pl) albo wysyajc pisemne owiadczenie na noniku papierowym poczt tradycyjn na wskazany w 1 adres siedziby Sprzedawcy. Owiadczenie to Konsument moe zoy na ustawowym formularzu, ktrego wzr stanowi zacznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostpnia wzr formularza tutaj.
 3. Konsument zobowizany jest w cigu 14 dni od dnia odstpienia od umowy odesa towar Sprzedawcy na wskazany w 1 adres jego siedziby.
 4. W przypadku, gdy Konsument odstpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytuem zakupu patnoci (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjtkiem dodatkowych kosztw wynikajcych z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego ni najtaszy zwyky sposb dostawy dostpny w Sklepie. Jednake, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca moe wstrzyma si ze zwrotem patnoci do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesania, w zalenoci od tego, ktre zdarzenie nastpi wczeniej.
 5. Koszty odesania towaru do Sprzedawcy nie s Konsumentowi zwracane.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu patnoci na rzecz Konsumenta przy uyciu takiego samego sposobu zapaty, jakiego uy Konsument, chyba e Konsument wyranie zgodzi si na inny sposb zwrotu, ktry nie wie si dla niego z adnymi kosztami.
 7. Sprzedajcy informuje, i prawo odstpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsibiorstwa lub na odlego nie przysuguje konsumentowi w odniesieniu do umw:
 1. o wiadczenie usug, jeeli przedsibiorca wykona w peni usug za wyran zgod konsumenta, ktry zosta poinformowany przed rozpoczciem wiadczenia, e po spenieniu wiadczenia przez przedsibiorc utraci prawo odstpienia od umowy;
 2. w ktrej cena lub wynagrodzenie zaley od waha na rynku finansowym, nad ktrymi przedsibiorca nie sprawuje kontroli, i ktre mog wystpi przed upywem terminu do odstpienia od umowy;
 3. w ktrej przedmiotem wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wedug specyfikacji konsumenta lub suca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. produkt rkodzielniczy, szyty na indywidualne zamwienie Konsumenta wedug wskazanych przez Konsumenta parametrw);
 4. w ktrej przedmiotem wiadczenia jest rzecz ulegajca szybkiemu zepsuciu lub majca krtki termin przydatnoci do uycia;
 5. w ktrej przedmiotem wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecztowanym opakowaniu, ktrej po otwarciu opakowania nie mona zwrci ze wzgldu na ochron zdrowia lub ze wzgldw higienicznych, jeeli opakowanie zostao otwarte po dostarczeniu;
 6. w ktrej przedmiotem wiadczenia s rzeczy, ktre po dostarczeniu, ze wzgldu na swj charakter, zostaj nierozcznie poczone z innymi rzeczami;
 7. w ktrej przedmiotem wiadczenia s napoje alkoholowe, ktrych cena zostaa uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeday, a ktrych dostarczenie moe nastpi dopiero po upywie 30 dni i ktrych warto zaley od waha na rynku, nad ktrymi przedsibiorca nie ma kontroli;
 8. w ktrej konsument wyranie da, aby przedsibiorca do niego przyjecha w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeeli przedsibiorca wiadczy dodatkowo inne usugi ni te, ktrych wykonania konsument da, lub dostarcza rzeczy inne ni czci zamienne niezbdne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstpienia od umowy przysuguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usug lub rzeczy;
 9. w ktrej przedmiotem wiadczenia s nagrania dwikowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecztowanym opakowaniu, jeeli opakowanie zostao otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dziennikw, periodykw lub czasopism, z wyjtkiem umowy o prenumerat;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o wiadczenie usug w zakresie zakwaterowania, innych ni do celw mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodw, gastronomii, usug zwizanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeeli w umowie oznaczono dzie lub okres wiadczenia usugi;
 13. o dostarczanie treci cyfrowych, ktre nie s zapisane na noniku materialnym, jeeli spenianie wiadczenia rozpoczo si za wyran zgod konsumenta przed upywem terminu do odstpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsibiorc o utracie prawa odstpienia od umowy.
 1. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciliwoci, o doczenie do owiadczenia o odstpieniu bd do odsyanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdy moe si to przyczyni do przyspieszenia zwrotu kwot nalenych Konsumentowi tytuem odstpienia przez niego od umowy.

7. Reklamacje dotyczce towarw zakupionych 25 grudnia 2014r oraz po 25 grudnia 2014r

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupujcego bdcego Konsumentem za wadliwo towaru w zakresie okrelonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczeglnoci przepisy o rkojmi (art. 556 576 (4) Kodeksu cywilnego).
 2. Zgoszenie reklamacji przez Konsumenta moe nastpi w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 602 297 407, w tradycyjnej formie pisemnej na wskazany w 1 adres siedziby Sprzedawcy, poczt elektroniczn na adres: surf@surf-connection.pl).
 3. Sprzedawca ustosunkuje si do da reklamacyjnych Konsumenta niezwocznie, najpniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgoszenia reklamacji przez Konsumenta.
 4. Reklamowany produkt odsya naley na wskazany w 1 adres siedziby Sprzedawcy.
 5. Konsument moe skada reklamacje z tytuu rkojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.
 6. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciliwoci, o doczenie do reklamowanego produktu paragonu bd faktury VAT, gdy moe si to przyczyni do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
 7. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciliwoci, skorzystanie przy skadaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w adnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawc, jednak moe przyczyni si do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
 8. W przypadku umowy sprzeday zawartej z Kupujcym bdcym Przedsibiorc dokonujcym zakupu w ramach swojej dziaalnoci gospodarczej, odpowiedzialno Sprzedawcy wobec Kupujcego z tytuu rkojmi jest wyczona.

8.Reklamacje dotyczce towarw zakupionych przed 25 grudnia 2014 r.

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupujcego bdcego Konsumentem za niezgodno towaru z umow sprzeday w zakresie okrelonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczeglnych warunkach sprzeday konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.).
 2. Zgoszenie reklamacji przez Konsumenta moe nastpi w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 602 297 407, w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy, poczt elektroniczn na adres: surf@surf-connection.pl).
 3. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciliwoci, skorzystanie przy skadaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w adnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawc, jednak moe przyczyni si do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
 4. Sprzedawca ustosunkuje si do reklamacji w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zgoszenia przez Konsumenta.
 5. Reklamowany produkt odesa naley na wskazany w 1 adres siedziby Sprzedawcy.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgoszonej przez Konsumenta, Sprzedawca doprowadza towar do stanu zgodnego z umow sprzeday, zgodnie z daniem Konsumenta, poprzez nieodpatn napraw lub wymian towaru na nowy. Jeeli jednak Sprzedawca nie zdoa uczyni zado daniu naprawy bd wymiany w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana bdzie naraa Kupujcego na znaczne niedogodnoci, Kupujcy bdzie mia prawo domaga si stosownego obnienia ceny albo odstpi od umowy; od umowy nie bdzie mg odstpi, gdy niezgodno towaru konsumpcyjnego z umow bdzie nieistotna. Przy okrelaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzgldni naley rodzaj towaru i cel jego nabycia.
 7. Konsument moe skada reklamacje z tytuu niezgodnoci towaru z umow przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru, jednak traci uprawnienia reklamacyjne z tego tytuu w przypadku jeli przed upywem dwch miesicy od stwierdzenia niezgodnoci towaru z umow nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciliwoci, o doczenie do reklamowanego produktu opisu przyczyny reklamacji oraz paragonu bd faktury VAT, gdy moe si to przyczyni do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
 9. W przypadku umowy sprzeday zawartej z Kupujcym bdcym Przedsibiorc zawierajcym t umow w ramach swojej dziaalnoci gospodarczej, odpowiedzialno Sprzedawcy wobec Kupujcego z tytuu rkojmi jest wyczona.

9. Reklamacje usug wiadczonych drog elektroniczn

 1. Reklamacje dotyczce usug wiadczonych przez Usugodawc drog elektroniczn Usugobiorca skada moe w formie elektronicznej (poprzez wysanie wiadomoci e-mail na adres poczty elektronicznej Usugodawcy) bd tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysanie listu na wskazany w 1 adres siedziby Usugodawcy).
 2. Usugodawca ustosunkuje si do reklamacji dotyczcej usugi wiadczonej drog elektroniczn w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania.

10.Postanowienia kocowe

 1. Sdem waciwym dla rozpatrywania sporw wynikajcych z zawartych przez Konsumentw za porednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawc/Usugodawc umw jest sd waciwy wedug przepisw Kodeksu postpowania cywilnego. Jednake zgodnie z ustaw z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporzdzeniem ministra sprawiedliwoci z dnia 25 wrzenia 2001 r. w sprawie okrelenia regulaminu organizacji i dziaania staych polubownych sdw konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient bdcy Konsumentem moe zoy wniosek o rozpatrzenie sprawy do Staego Polubownego Sdu Konsumenckiego dziaajcego przy Wojewdzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowo zgodnie z 15 w/w rozporzdzenia wniosek taki nie jest wicy dla Sprzedawcy/Usugodawcy (Sprzedawca/Usugodawca moe, lecz nie musi zgodzi si na rozstrzygnicie sporu przez Stay Polubowny Sd Konsumencki).
 2. Sdem waciwym dla rozpatrywania sporw wynikajcych z zawartych ze Sprzedawc przez Przedsibiorcw za porednictwem Sklepu internetowego umw jest sd, w ktrego okrgu znajduje si siedziba Sprzedawcy/Usugodawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj zastosowanie powszechnie obowizujce przepisy prawa polskiego, a w szczeglnoci Kodeksu cywilnego.
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyczaj ani nie ograniczaj jakichkolwiek praw Uytkownikw (w tym Klientw) bdcych Konsumentami w rozumieniu przepisw Kodeksu cywilnego, przysugujcych im na mocy powszechnie i bezwzgldnie obowizujcych przepisw prawa polskiego. W przypadku sprzecznoci postanowie Regulaminu z tymi przepisami, pierwszestwo zawsze maj powszechnie i bezwzgldnie obowizujce przepisy prawa polskiego.
 5. Zmiana treci niniejszego Regulaminu moe nastpi wycznie po uprzednim poinformowaniu Uytkownikw o przewidywanych zmianach najpniej w terminie 2 (dwch) tygodni przed dniem wejcia ich w ycie. Zamwienia zoone przed wejciem w ycie zmian realizowane bd wedug wersji Regulaminu, ktra obowizywaa w momencie skadania zamwienia.
 6. Niniejszy Regulamin moe zosta nieodpatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejcie na podstron http://surf-connection.pl/index.php?id=1460 i dokonanie wydruku.
 7. Niniejszy Regulamin obowizuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

2018 - Sklep Windsurfingowy Surf Connection